خریدار داربست چکشی دست دوم _ سمنان

توضیحات

خریدار داربست مدولار چکشی دست دوم

موقعیت سمنان

میزان تقریبی ۱۵ تن

پایه های ۳ و ۲ متری همراه با مهار ۱ متری

همراه با این خرید پیچ تنظیم و کفشک نیز به تناسب مورد نیاز می باشد